Daglige opgaver
Overordnet: Vedligehold af flyvepladsen i overensstemmelse med luftfartsmyndighedernes regler

og godkendt driftsinstruks fra Trafikstyrelsen

Inspektion af startbaner, forplads og tankområde. Efterfølgende udfyldning af diverse checklister Radiokommunikation på Herning Radio
Besvare telefonopkald og mails
Løbende tastning i flyvepladsjournal og daglig tastning af journal fra indgangsparti og overførsel af net-journal Håndtering af flyveplaner i AIT-systemet, herunder også notams og eventuel koordinering med Karup Tower og Naviair Dagligt check af toilet- og køkkenfaciliteter. Rengøring og oprydning efter behov

Check af lysanlæg (baner, master og forplads)
Tankanlæg: Vandprøve i Avgas og Jet. Check jf. særlige skemaer. Herunder check af betalingsanlæg og hamag-systemet Opkræve startafgifter og modtage data til årskort (fly og personlig), skolekort, omskolingskort mm
Særlig opmærksomhed i forhold til indtægtssikring via flyankomster, ophold og anden brug af plads og Terminalbygning Vagttelefon (mobil)
Koordinere med vikarer og lokale hjælpere i forhold til vejrlig, der kræver afbrydelse af el til tankanlæg
Ved behov: Hjælp til tankning. Herunder salg af motorolie og undtagelsesvist kontant salg af brændstof.
Kontakt til pladsens brugere ved behov (klubber, flyværksted, Dropzone Denmark, lejere)
Håndtering af naboklager og andre henvendelser. Kontakt til klubber, flyskoler ved behov.
Samarbejde med S/I’s kasserer og direktør i ApS i forhold til alle økonomiske forhold og relevante områder

Ugentligt

Støvsugning og aftørring i alle fællesområder (undtagen udlejede lokaler). Særligt fokus på støv og spind ved alarmer og kamera.
Ved behov: Græsklipning med traktor og havetraktor. Græs-tværbane, taxiveje, øvrige områder. Herunder løbende vedligehold af maskiner Ved behov: Fjerne ukrudt, feje, bekæmpelse af muldvarpe, fjernelse af bevoksninger rundt på pladsen
Ved behov: Udføre mindre service i og udenfor Terminalbygning. Udskiftning elpærer, mindre reparationer m.m.
Sikre af der foretages fuel-kontrol i weekender
Bestilling eller indkøb af kontorartikler og andre forbrugsvarer til brug for kontor, møder, toiletter og køkken

Opdatere hjemmeside og Facebook ved behov
Sikre opdatering af alle relevante IT-systemer (AIT, PC, videoovervågning)

Månedligt

Udarbejde statistik fra fly-journal og sende til Trafikstyrelsen (indhente data fra Svæveflyveklub og Dropzone DK) Planlæg ferie og fridage. Udsende notams eller rekvirere vikar

Kvartal

Lageroptælling af olie og pejling af tanke til brug for kvartalsregnskaber
Deltage i bestyrelsesmøder i S/I hhv. ApS. Punktet forberedes vedrørende “Info fra flyvepladsleder”
Referent ved møder i S/I’s bestyrelse (kan også være kasserer)
Forberede egne indstillinger til bestyrelsesmøder og/eller bidrage med input til andres
Løbende orientere sig i forhold til brændstofpriser, bestilling af Avgas og Jet ved behov
Ændre brændstofpriser og ændre opslag (fysisk og på hjemmeside mm) (I samarbejde med direktør i ApS og evt. bestyrelse)

Årligt

Udarbejde årsstatistik til miljørapport og indsend til Herning Kommune
Bidrage med input til budgetter i S/I Herning lufthavn hhv. Herning Lufthavn ApS. Herunder indhentning af priser, tilbud mm Modtage årligt besøg fra Trafikstyrelsen (auditering)
Sikre årlig servicering af tankanlæg ved DOMS, FTU og Fredericia Tankvognudstyr
Gennemgå lejekontrakter og sikre at udløbne fornys (Areallejer, lejer af lokaler, jagtleje mm)

Opgaver, der med fordel kan placeres i vinterhalvåret

Gennemgå og opdatere driftshåndbogen
Afholde møde med klubber og virksomheder individuelt
Afholde samlet sikkerhedsmøde for alle klubber og aktører på flyvepladsen. Sikre samarbejde, sikkerhed, aftaler mm Afholde APV-møde jf. lovgivning
Særlig opfølgning og tilretninger i forhold til BL’ere, SMS-systemet (SafetyManagementSystem)
Hovedrengøring i Terminalbygning, værksted mm

Andre relevante opgaver, der kan opstå løbende

Deltage i større weekend-arrangementer (1-2 gange om året) Sikre udleje og besked til kasserer ift. pladser i “kommunehangar”

Vildtpleje/regulering af vildt jf. bestemmelser
Sikre datasikkerhed (GPDR mm)
Koordinering af aktiviteter på flyvepladsens område og i samarbejde med klubber
Koordinering med politi, told & skat i forbindelse med flyankomster fra udlandet
Udlejning af startbane til testkørsler (biler)
Udlejning af kantine i Terminalbygning
Deltage i relevante møder med bestyrelse, kommune og andre relevante fora efter aftale med bestyrelsesformænd Særlig opmærksomhed på klubbernes forhold, koordinere årskalender for større arrangementer, ændrede regler mm

Herning Lufthavn