Herning Lufthavn ApS

ejer terminalbygningen og lejer den ud til S/I Herning Lufthavn og Midtjysk Flyveklub. ApS ‘et ejer også brændstof-anlæggene og driver disse med hjælp fra lufthavnskontoret. Der er i alt 800 anparter i ApS ‘et. Det drives af en bestyrelse og en direktør, som er ansat.

S/I Herning Lufthavn

driver flyvepladsen på vegne af Herning Kommune. Flyvepladsleder, vikarer og kasserer er ansat her. De vigtigste opgaver er at holde lufthavnen i henhold til de regler der er udstukket af Trafikstyrelsen, banerne, tankanlæg osv. Samt at håndhæve og sikre miljøoverholdelse og sikkerhedsmæssig forsvarlig flyvning på pladsen.

Bestyrelsen i S/I består af en repræsentant fra alle klubber med over 20 medlemmer, 2 medlemmer fra Herning kommunes byråd og 2 repræsentanter fra bestyrelsen i Herning Lufthavn ApS.

Vedtægter

 • § 1.

Selskabets navn er Herning Flyveplads ApS.

 • § 2.

Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

 • § 3.

Selskabets formål er alene sammen med andre at udøve erhvervsmæssig drift af Herning Flyveplads, herunder drift af administrationsbygning, ekspedition af fly, salg af olie og brændstof, cafeteriadrift samt de for driften forekommende funktioner i øvrigt, herunder også investering.

 • § 4.

Selskabets anpartskapital er kr. 240.000,00, skriver kroner tohundredefiretitusinde 00 øre, fordelt i anparter á kr. 100,00 og multipla heraf.

Der er udstedt anpartsbeviser.

Der oprettes en fortegnelse over anpartshavere.

Indskudskapitalen er fuldt indbetalt.

Ingen anparter har særlige rettigheder.

Ingen anpartshaver er forpligtet til at lade sine anparter indløse helt eller delvist.

 • § 5.

Overdragelse af en anpart til eje eller pant skal godkendes af selskabets bestyrelse, og meddelelse om overdragelse skal ske inden 14 dage efter, at overdragelse har fundet sted.

Med underretning skal medfølge dokumentation for overdragelse.

Bestyrelsen har herefter pligt til at tage stilling til, om den kan godkende overdragelsen inden én måned efter, at bestyrelsen har modtaget meddelelsen.

 • § 6.

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Herning.

Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år, senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i Herning Folkeblad.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab iht. det godkendte regnskab.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse.
 7. Valg af revisor.
 8.  

Forslag fra anpartshavere til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til selskabet senest 2 måneder før afholdelse af ordinær generalforsamling.

 • § 7.

På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 100,00 én stemme.

 • § 8.

Alle beslutninger på generalforsamlingen, herunder om vedtægtsændringer, vedtages med simpel stemmeflertal blandt de fremmødte.

Dog kræves det til beslutning om opløsning af selskabet, at mindst 2/3 af anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer.

Er 2/3 af de afgivne stemmer for beslutningen, men er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret den nødvendig anpartskapital, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen anses for vedtaget, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, uden hensyn til størrelsen af den repræsenterede anpartskapital.

 • § 9.

Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-7 medlemmer efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Bestyrelsen afgår hvert år, men kan genvælges.

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen ansætter én eller flere direktører til at lede den daglige drift.

Bestyrelsen fastsætter kompetencen for direktøren.

 • § 10.

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, dog af den samlede bestyrelse ved pantsætning eller salg af fast ejendom.

 • § 11.

Selskabets regnskabsår løber fra 1/1 – 31/12.

 • § 12.

Selskabets regnskaber revideres af en på generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

Revisorer fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet.

———————

Således vedtaget den 25/5 2000:

Vedtægter for den selvejende institution Herning Lufthavn

 • 1

”Den selvejende institution Herning Lufthavn”, kaldet S/I Herning Lufthavn (i det følgende S/I), er hjemhørende i Herning kommune.

 • 2

S/I formål er gennem aftale med Herning Kommune at drive og udvikle Herning Lufthavn med henblik på at fremme erhvervsmæssig luftfart. S/I skal endvidere udnytte faciliteterne til fremme af klubaktiviteter med relation til flyvning samt fritidsflyvning generelt. Formålet skal opfyldes med respekt for eksisterende aftaler på Herning Lufthavn. Bestyrelsen ansætter og afskediger selvstændigt personale.

 • 3

Opfyldelse af S/I formål finansieres ved opkrævning af startafgifter og andre relevante afgifter i.h.t. S/I takstregulativ, udlejning af jord samt offentligt tilskud. Udbygning og anden ændring af infrastrukturen samt lånoptagelse kræver forhåndstilsagn fra Herning Kommune.

 • 4

S/I ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen sammensættes således:

Herning Kommune: 2 medlemmer

Herning Flyveplads ApS: 2 medlemmer

Klubber med mere end 25 medlemmer som opfylder § 2 og hjemhørende på Herning Lufthavn: 1 medlem hver.

Klubbernes medlemskab i bestyrelsen er et tilbud, og er altså ikke en forudsætning for at have en klub på Herning Lufthavn. Klubberne vælger deres repræsentant efter egne regler, men repræsentanten skal have beslutningskompetence for den respektive klub, ligesom det er repræsentantens ansvar at videreformidle information fra bestyrelsesmøderne til egen klub.

For hvert medlem udpeges en suppleant. Navne på repræsentanter samt suppleanter meddeles S/I. Hvis en repræsentant får forfald deltager suppleanten i bestyrelsesmøderne og hvis repræsentanten får forfald i en periode på mere end 2 måneder tiltræder suppleanten som permanent medlem af bestyrelsen.

 

 • 5

Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter 1. maj. På mødet vælges af bestyrelsens medlemmer en formand og en næstformand. Kassereren kan vælges blandt bestyrelsens medlemmer eller kan være en ekstern evt. aflønnet kasserer. En ekstern kasserer har ikke stemmeret.

Bestyrelsen varetager alle S/I anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden under hensyntagen til S/I vedtægter.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger vedtages med simpelt flertal, og ved stemmelighed er formandens – og i formandens fravær næstformandens – stemme afgørende. Emner der ikke er optaget på dagsordenen for bestyrelsesmødet kan ikke bringes til afstemning eller vedtages.

Formanden og kassereren har prokura i forening. Til afgørelse af akutte beslutninger som ikke kan afvente næste bestyrelsesmøde udpeges formand (næstformand) og kasserer. Akutte beslutninger taget i dette forum skal behandles på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan i- eller uden for bestyrelsen udnævne ressource personer til opgaver herunder forhandlinger med eksterne samarbejdspartnere.

 • 6

Bestyrelsen indkaldes med mindst 14 dages varsel af formanden til ordinære bestyrelsesmøder, der afholdes mindst en gang i kvartalet. Ud over bestyrelsen indkaldes Lufthavnslederen normalt også til bestyrelsesmøderne. Lufthavnslederen har ikke stemmeret, og kan blive bedt om ikke at deltage i dele af mødet hvis bestyrelsen ønsker det. Indkaldelsen skal være skriftlig eller pr. e-mail, og angive dagsorden for mødet, dog som minimum:

 1. Bemærkninger til forrige referat
 2. Underskrift af referat
 3. Formandens beretning om aktiviteter siden sidste møde
 4. Lufthavnslederens beretning om aktiviteter siden sidste møde.
 5. Kassererens beretning
 6. Indstillinger med bilag
 7.  
 8. Dato for næste møde

Der føres referat fra alle bestyrelsesmøder. Referatet skal være udsendt senest 8 dage efter mødet, og indsigelser mod referatet skal være indsendt senest 14 dage efter modtagelse af dette.

4 medlemmer af bestyrelsen kan kræve indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde. Hvis formanden (næstformanden) ikke har indkaldt inden 8 dage fra kravet er fremsat, kan de selv indkalde i henhold til de øvrige regler i disse vedtægter.

 • 7

S/I regnskabsår følger kalenderåret og afsluttes senest 1.marts. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og påtegnes af registreret revisor, som udpeges af bestyrelsen. Efter revisorens påtegning sendes det reviderede regnskab til Herning byråd til orientering. Samtidig hermed fremsendes budget for det følgende år til godkendelse i Herning byråd.

 • 8

Ændring af vedtægterne kræver ¾ flertal i bestyrelsen samt godkendelse i Herning byråd.

 • 9

Opløsning af S/I kan vedtages efter ¾ flertal i bestyrelsen samt godkendelse i Herning byråd. Herning byråd kan med 3 måneders varsel vedtage at S/I opløses ved udgang af et kalenderår såfremt S/I ikke skønnes at opfylde sit formål på behørig vis. Ved S/I opløsning skal S/I formue anvendes til formål på Herning lufthavn efter byrådets bestemmelser.

 • 10

Således vedtaget på bestyrelsesmøde 22. november 2012 af den samlede bestyrelse

Herning Lufthavn